Druki do pobrania

Liczba odwiedzających: 993

Rekrutacja

Wycieczka

  • Załączniki do wycieczki (karta wycieczki, program wycieczki, lista uczestników, zgoda rodziców/opiekunów, regulamin wycieczki, rozliczenie)

Opinia o uczniu

Religia/etyka

Wdż

Świetlica

Legitymacja

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9,00 zł.

Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy uiścić na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie, ul. Wł. Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo,

nr konta 88 1090 1841 0000 0001 4149 6459, z dopiskiem: opłata za legitymację szkolną, imię i nazwisko ucznia.

Duplikat legitymacji szkolnej wydaje się na podstawie wypełnionego wniosku. Do wniosku należy dołączyć: dowód wpłaty, aktualne zdjęcie, zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez ucznia własnoręcznym podpisem.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U. z 2017r. Nr 0, poz.170);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).